fotogalerie

Územní působnost

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Mimoto je každá obec, která zřídila obecní policii, oprávněna uzavřít s jinou obcí veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.

Městská policie Zlín tak pochopitelně vykonává zákonem stanovené úkoly na celém katastrálním území města Zlína a její místní působnost, na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, rovněž zasahuje na katastrální území města Fryštáku a obce Hvozdná.

Rozmístění služeben MP Zlín

Centrální služebna Městské policie Zlín, ve které je umístěno stálé operační centrum, ředitelství, technické zázemí, je umístěna na ulici Santražiny 3312 ve Zlíně – mapu naleznete zde. Je zde zajištěna nepřetržitá služba po celých 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Další služebny MP Zlín se nacházejí v místních částech, v nichž je služba strážníků vykonávána formou okrskové – neboli územní hlídkové služby. Jedná se tato pracoviště:
  • O okrsek Jižní Svahy, Okružní 4699, Zlín – mapu naleznete zde,
  • okrsek Malenovice, Masarykova 1014, Zlín – Malenovice,
  • okrsek Kostelec – Štípa, Lešná 138 (u hlavního vstupu do ZOO).


Na těchto okrskových služebnách není zajištěna rezidentní přítomnost strážníků, občané se sem mohou obracet v průběhu stanovených úředních hodin anebo využít služby centrální služebny. V případě nouze pak mohou kdykoliv použít linku tísňového volání MP Zlín – 156.