fotogalerie

Strážníci MP Zlín

Požadavky na strážníky obecní policie upravuje § 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Tento stanoví, že strážníkem se může stát bezúhonný občan České republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle tohoto zákona. U strážníků MP Zlín jsou mimoto další kriteria stanovena interními předpisy,

Strážník obecní policie je v pracovně právním poměru (nikoliv služebním) k obci a při výkonu své pravomoci požívá statutu veřejného činitele.

K účinnému zabezpečení plnění úkolů obecní policie stanoví nejen zmiňovaný zákon o obecní policii, ale i celá řada zvláštních právních norem, různorodá oprávnění strážníků.

Strážník je zejména oprávněn:
 • prokázání totožnosti,
 • požadovat potřebná vysvětlení,
 • požadovat předložení potřebných dokladů,
 • předvést osobu,
 • odebrat zbraň,
 • zakázat vstup na určená místa,
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,
 • odejmout věc,
 • vstupovat do živnostenských provozoven,
 • použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraň,
 • zastavovat jedoucí vozidla,
 • nařídit odtah vozidla,
 • použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,
 • provádět orientační vyšetření osob na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek v organizmu.