fotogalerie

Městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový systém (MKDS) se jako situační prvek prevence kriminality a sociálně-patologických jevů začal Zlíně budovat v roce 1998.
Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je její preventivní funkce, tj.vytváření bezpečnostních zón v exponovaných lokalitách města.
Městský kamerový dohlížecí systém umožňuje sledování veřejného prostranství města Zlína s cílem preventivního působení na občany, k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. MKDS svým nepřetržitým sledováním vybraných částí města přispívá k zajištění bezpečných zón pro pohyb občanů , silničního provozu a místních záležitostí veřejného pořádku. Díky bezprostřednímu získáním informací o bezpečnostní a pořádkové situaci ve sledovaných oblastech je tak možné efektivní nasazení složek integrovaného záchranného systému.

Kamerová místa MKDS jsou vybírány po důkladném rozboru bezpečnostní situace ve Zlíně, na kterém se společně s Městskou policií Zlín podílí Policie České republiky, členové bezpečnostní komise města, další zainteresované složky.V neposlední řadě i obyvatelé města na základě anket.

Je nutné, aby byly monitorovány ty lokality, kde dochází k nečastějším projevům narušování veřejného pořádku a především ke zvýšenému nápadu trestné činnosti, zejména majetkové a jiné pouliční kriminality (projevy vandalství, výtržnictví, sprejerství apod.).

MKDS ve Zlíně v současné době tvoří 15 kamerových bodů,jednotlivé kamery jsou výrobky firmy Elbex, nebo Pelco, v provedení autodome. Jednotlivé lokality města, které jsou pod dohledem kamer, jsou nepřetržitě sledovány z pracoviště obsluhy kamerového systému, umístěného na pracovišti operační služby městské policie Zlín (popřípadě ze stanoviště obsluhy na operačním pracovišti PČR). Monitoring včetně aktivního ovládání jednotlivých kamer provádí proškolený operátor MKDS a velitel směny. Místnost pro zpracovávání záznamů z MKDS je umístěna na MP Zlín, mimo operační středisko .
Ovládat MKDS mohou kromě výše uvedených složek i vybraní členové krizového štábu města Zlína a to v případě mimořádných situací.
Režim všech pracovišť je zajištěn tak, že manipulaci s příslušnou technikou provádí kompetentní a vyškolená obsluha, je zde zabráněn vstup nepovolaným osobám, a veškeré pořízené záznamy podléhají přísné evidenci, znemožňující jejich zneužití.

MKDS je používán pouze v souladu se zákony ČR a Listinou základních práv a svobod.
Občané jsou na skutečnost, že se pohybují v prostoru sledovaném MKDS upozorňováni informačním návěštím (nálepka), které jsou umístěny před vstupem a v prostoru monitorované lokality.