fotogalerie

Kdo jsme

Městská policie Zlín (MP Zlín) působí na území Statutárního města Zlína a některých dalších obcí od 1.6.1992. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 10/1992, vydanou na základě zákonů ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

MP Zlín, jako samostatný bezpečnostní orgán obce, řeší na území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Těžištěm přímé činnosti MP Zlín je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území města Zlína, ale nelze opomenout i nesporné preventivní působení. Vliv MP Zlín na pořádkovou a bezpečnostní situaci je bezprostřední a pozitivní.

V uplynulém období zaznamenala MP Zlín značný personální a technický rozvoj, který výrazně posílil její pozici mezi lokálně působícími bezpečnostními sbory. Prohloubila se specializace uvnitř MP Zlín i součinnost a spolupráce s Policií ČR jakož i dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS). Lze konstatovat, že občané správně vnímají kompetence městské a republikové policie.

Z hlediska realizace samotného výkonu služby se daří účinně posouvat obsah aktivit MP Zlín směrem ke kontrolnímu a preventivnímu působení v celém spektru věcné působnosti a to i přes každoročně vzrůstající počet přijatých a následně řešených občanských podnětů.

Domníváme se, že po téměř 15-ti letém znovuobnovení činnosti obecního bezpečnostního sboru, se podařilo vytvořit podmínky pro další růst důvěry občanů Zlína k bezpečnostním orgánům obecně a k hodnocení Městské policie Zlín, jako složky, připravené kvalitně a profesionálně sloužit městu a jeho obyvatelům.