fotogalerie

Činnosti MP Zlín

Činnost MP Zlín spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města. Strážníci rovněž plní další úkoly, které jim stanoví jednak zákon o obecní policii, jednak zvláštní zákony jako jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami atd.

MP Zlín při své činnosti velmi úzce spolupracuje s Policií ČR, zejména pak se všemi složkami územních odborů ve Zlíně.

MP Zlín je definována jako orgán obce, který zejména:
  • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • se podílí na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra ČR na požádání údaje o obecní policii.


Městská policie Zlín chrání právními normami stanovené zájmy společnosti, slouží všem občanům a její činnost je zaměřena proti narušitelům veřejného pořádku, občanského soužití a zákonnosti obecně.